فروشگاهچهارچوب فرانسوی

A=140mm
B1=33mm
B2=37mm
B3=35mm
C=16mm
D=35mm
E1=30mm
E2=30mm
F1=15mm
F2=15mm

 • توضیحات محصول

  A=140mm
  B1=33mm
  B2=37mm
  B3=35mm
  C=16mm
  D=35mm
  E1=30mm
  E2=30mm
  F1=15mm
  F2=15mm