میلگرد 12

دسته:

استحکام بالا و وزن سبک هر شاخه باعث مصرف تعداد شاخه کمتر در واحد حجم، شده و از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه میباشد (مقدار استحکام و وزن محدوده استاندارد کلی ایران به شماره ۳.۳۲ میباشد)

قابلیت تولید به صورت ساده و آجدار و به شکلهای مارپیچ و خبانی و مرکب (یکنواخت، دوکی) با علامت مشخصه آج ۳۴۰ و آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰

  • تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه جهت انجام آزمون‌های استاندارد :
  1. دستگاه کشش
  2. دستگاه خم و باز خم
  3. دستگاه سنبادهزنی و پویش
  4. متالوگرافی
  5. سختیسنج
  6. میکروسکوپ نوری
  7. دستگاه کوانتورگری
  8. ابزارهای اندازهگیری آزمایشگاهی

– کلیه تجهیزات به صورت دوره‌ای کالیبره میگیرند.

– از کلیه محصولات مذکور توسط کارشناسان ارائه استاندارد به صورت دورهای و رندوم نمونهگیری و پلمپ شده جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاههای استاندارد ارسال می‌شود.