مدیران صنایع فولاد هیربد زرندیه

مدیر عامل و رئیس هیات مدیرهدکتر سید جلیل میر احمدپور
مدیریت مجتمعمهندس جواد مختاری پور
مدیر فروشمهندس سید علی زیارتی راد
مدیر بازرگانیمهندس سید مجتبی مشهدی
مدیر کنترل کیفیتمهندس سجاد وکیلی