فروشگاهچهارچوب معمولی

A=120mm
B=85mm
C=18mm
D=35mm
E1=32mm
E2=50mm
F1=15mm
F2=15mm

 • توضیحات محصول

  A=120mm
  B=85mm
  C=18mm
  D=35mm
  E1=32mm
  E2=50mm
  F1=15mm
  F2=15mm