استخدام

در صورت عدم تکمیل هر کدام از بندهای جداول پرسشنامه (حتی یک بند) بررسی و پیگیری نخواهد شد.