استخدام

به متخصصین زیر نیازمندیم

برنامه نویس front-end مسلط به angular و sass

برنامه نویس backend مسلط به ASP.net

فرم استخدام اولیه

فرم استخدام نهایی