بازدید نماینده شهرستان زرندیه

 

بازدید نماینده محترم شهرستانهای ساوه وزرندیه به همراه فرماندار محترم شهرستان زرندیه و همچنین روئسای محترم ادارات به مناسبت روز کارگر