همایش برند ملی،اقتدار ملی

اعطای تندیس برند ملی به فولاد هیربد